องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

รายละเอียดกิจกรรมสนับสนุน

ชื่อองค์กร : สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

เรื่องที่จะดำเนินการ : Thailand Responsible Business Network (TRBN)

รายละเอียดกิจกรรม : กิจกรรมจะแบ่งออกเป็นกิจกรรมในเรื่องการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจต่อ สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) โดยแบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่

  1. Circular Economy
  2. Climate Change
  3. Supply Chain Management
  4. Human Rights
  5. Business Integrity
  6. Responsible Investment

การดำเนินกิจกรรมสำหรับด้านที่ 1 Circular Economy

โครงการที่ 1 ความร่วมมือของบริษัทจดทะเบียน (Leading Team Collaboration)

เป็นการรวมตัวของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินการในด้านของ Circular Economy เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติในเรื่อง “Recycling for sustainable environment” ร่วมกัน เพื่อสร้างต้นแบบของความร่วมมือระหว่างธุรกิจด้วยกันให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะมีการทำความตกลงความร่วมมือร่วมกัน (Collaborative practice agreement) เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายของการสร้างตัวอย่างความร่วมมือ และจัดทำคู่มือการบริหารจัดการขยะ (Waste management)

 

โครงการที่ 2 โครงการต้นแบบ (Project Initiatives)

ความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะในอาคาร (Waste management: Building design for a sustainable future) โดยเริ่มจากโครงการต้นแบบ ตัวอย่าง 2 โครงการ ได้แก่

  1. โครงการต้นแบบ ถนนวิภาวดี (Vibhavadi Road Model) ซึ่งจะมีสำนักงาน ก.ล.ต. เป็น หน่วยงานหลัก
  2. โครงการต้นแบบ ถนนรัชดาภิเษก (Ratchadapisek Road Model) จะมี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็น หน่วยงานหลัก

ทั้ง 2 โครงการจะเชิญชวนสมาชิกเครือข่าย TRBN ในบริเวณถนนเส้นนั้นๆ เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี (positive impact) ร่วมกัน และขยายไปเป็นต้นแบบ (model) ให้กับบริเวณอื่น ๆ หรือสมาชิกนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร

 

โครงการที่ 3 คือการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (Knowledge Sharing)

เผยแพร่ข้อมูลและแนวปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ Circular Economy ตัวอย่างหัวข้อ เช่น 1. สร้างความเข้าใจระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Understanding the circular economy / Living Circular) 2. จะนำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาผนวกกับองค์กรอย่างไร (How to build a business in the circular economy) 3. ตัวชี้วัดของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy indicators: what do they measure?)

ตารางกิจกรรม

เปิดตัวเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network (หรือ TRBN)) : TRBN

https://www.sec.or.th/TH/Pages/Activities.aspx?SECID=7860