องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

รายละเอียดกิจกรรมสนับสนุน

ชื่อองค์กร : สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย โดยสถาบันฝึกอบรม (ATI)

เรื่องที่จะดำเนินการ : การจัดอบรมความรู้ทางการเงินเกี่ยวกับการส่งเสริมการออม การลงทุนที่มีธรรมาภิบาล

1. รายละเอียดกิจกรรม

1.1 จัดอบรมบรรยายสดในกรุงเทพ และจัดอบรมผ่าน E-learning เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เรื่องการออม ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน และสร้างวินัยการออมเงินและการลงทุนที่มีธรรมาภิบาล เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้

1.2 จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์การใช้ Mobile Application “อิทธิ Rich” ซึ่งให้ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน และสร้างวินัยการออมเงิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้

1.3 จัดกิจกรรมให้บริษัทหลักทรัพย์นำหลักสูตรการอบรมผ่าน E-learning ไปเผยแพร่ให้กับนักลงทุนและลูกค้า

2. ประโยชน์ที่กลุ่มที่ 1 จะได้รับจากการร่วมกิจกรรม

บริษัทหลักทรัพย์ได้มีเนื้อหาการเสริมสร้างความรู้ให้กับนักลงทุนและลูกค้าในการให้ความสำคัญกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีธรรมภิบาล

3. เป้าหมาย

3.1 ความยั่งยืนของเรื่องที่เลือก (SDGs)

เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องการออม ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน และสร้างวินัยการออมเงินและการลงทุนที่ให้ความสำคัญกับหลักทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และมีธรรมาภิบาล ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของนักลงทุนอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายความยั่งยืนในข้อ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SDG 4) และในข้อ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน (SDG 8)

3.2 เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ และเวลา :

นักศึกษาเข้าอบรมบรรยายสดไม่ต่ำกว่า 500 คนในปี 2562 และนักศึกษาเข้าอบรมผ่านระบบ E-learning ไม่ต่ำกว่า 2,000 คน

3.3 เป้าหมายที่จะดำเนินการในปี 2562 :

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในภาคกลาง เรียนในรอบการบรรยายสด (จัดอบรมในกรุงเทพฯ) ไม่ต่ำกว่า 500 คน และนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ อบรมผ่านระบบ E-Learning ไม่ต่ำกว่า 500 คน

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : พิมพ์ผกา เวียงแก้ว (สำหรับโครงการจัดอบรมนักศึกษา และ E-Learning)

โทรศัพท์ : 02-264-0909 ต่อ 220

E-mail : [email protected]

 

4. ผลการดำเนินงาน

           4.1 จัดหลักสูตรให้ความรู้ทางการเงินเรื่อง การจัดการรายได้ รายจ่าย และเงินออมและการลงทุนที่มีธรรมาภิบาล เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้าง Capacity Building

           4.2 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหลักสตูร “สร้าง – แผนการออม การลงทุน สู่คนรุ่นใหม่ ใส่ใจธรรมาภิบาล” คือ คุณกิตติพัฒน์ แสนทวีสุข อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

           4.3 นักศึกษาเข้ารับการอบรม หลักสูตร “สร้าง – แผนการออม การลงทุน สู่คนรุ่นใหม่ ใส่ใจธรรมาภิบาล” รับฟังในรอบบรรยายสดจากมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ดังนี้

  • คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 195 คน
  • คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม จำนวน 138 คน
  • คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 40 คน
  • คณะมนษุยศาสตร์ จำนวน 14 คน
  • คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 คน
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 3 คน
  • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จำนวน 64 คน
  • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จำนวน 20 คน

รวมทั้งสิ้น  จำนวน 485 คน (คิดเป็น 97% ของเป้าหมาย)

           4.4 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ดำเนินการประสานงานและประชาสัมพันธ์ ให้สถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศที่สนใจ ให้นักศึกษาของสถาบันเข้ารับการอบรมผ่านระบบ E-Learning แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่สนใจกลับมายังสมาคมฯ เพื่อให้สิทธิ์ในการเข้ารับการอบรมในระบบ

           4.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ตาม Checklist

           4.6 รายงานความคืบหน้าโครงการให้กับ ก.ล.ต. ทุก 3 เดือน ในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม และตุลาคม

           4.7 เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีของทางสมาคมฯ และเว็บไซตข์องสมาคมฯ ประจำไตรมาส 3 ประมาณเดือน ตลุาคม 2562

 

สรุปผลการดำเนินงาน

กิจกรรมอบรมเพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้มีความรู้เรื่อง การออม ความรู้พื้นฐานด้านนการเงิน และสร้างวินัย การออมเงินและการลงทุนที่มีธรรมาภิบาล เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ ในหลักสตูร “สร้าง – แผนการออม การลงทุน สู่คนรุ่นใหม่ ใส่ใจธรรมาภิบาล” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ความสนใจเรียนในรอบบรรยายสด จำนวน 485 คน จากเป้าหมายทั้งจำนวน 500 คน คิดเป็น 97% และหลังจากรอบบรรยายสดในหลักสูตรดังกล่าว จะได้นำเข้าสู่ระบบ E-Learning เพื่อดำเนินการให้กับ นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศได้เรียนผ่านระบบ E-Learning ไม่ต่ำกว่า 2,000 คน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป และนักศึกษาที่สนใจทั่วประเทศได้ร่วมอบรมผ่านระบบ E-Learning โดยการแจ้งความจำนงผ่านทางสถาบันต้นสังกัด รวมถึงประชาสัมพันธ์แนะนำ Mobile Application “อิทธิ Rich” ซึ่งให้ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน และสร้างวินัยการออมเงิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้

Link รายงานผลการดำเนินงาน : รายงานโครงการเสริมสร้างตลาดทุนเฉลิมพระเกียรติฯ