องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

รายละเอียดกิจกรรมสนับสนุน

ชื่อองค์กร : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)

เรื่องที่จะดำเนินการ : การจัดอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจ

1. รายละเอียดกิจกรรม :

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดอบรมความรู้พื้นฐาน
“เรื่องสิทธิมนุษยชน และความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง” ให้แก่บริษัทจดทะเบียน บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (โดยเฉาะบริษัทในกลุ่ม 1) เพื่อให้ตระหนักถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญกับการนำหลักการชี้แนะฯ มาปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. ประโยชน์ที่กลุ่มที่ 1 จะได้รับจากการร่วมกิจกรรม :

ผู้บริหารในองค์กรภาคธุรกิจเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของหลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน และแนวปฏิบัติมาตรฐานสากลในเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ ซึ่งการนำไปปฏิบัติจะช่วยให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความยั่งยืนให้แก่บริษัทนั้นเองด้วย

3. เป้าหมาย

3.1 ความยั่งยืนของเรื่องที่เลือก (SDGs) :

SDG 8 10 12 และ 16

3.2 เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ และเวลา :

บริษัทจดทะเบียนมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยง และรายงานการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเคารพสิทธิมนุษยชน (ซึ่งแสดงถึงการนำแนวทางไปปฏิบัติ) เพิ่มขึ้นในระยะ 3 ปี

3.3 เป้าหมายที่จะดำเนินการในปี 2562 :

จัดอบรมให้กับบริษัทจดทะเบียนและองค์กรตลาดทุนที่สนใจได้ภายในไตรมาส 4 ของปี 2562 โดยมีบริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 30 แห่ง

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  น.ส. วินิตา กุลตังวัฒนา และ น.ส. มณีนุช เหรียญมณี ฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

โทรศัพท์ : 0-2003-9602, 0-2263-6252

E-mail : [email protected]

ตารางกิจกรรม

การอบรมหลักสูตร “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย”
วันที่ ๗ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๕๐๑ ชั้น ๑๕ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ